Innstilling og promosjon

Inntog til ridderpromosjon

Innstilling

Før det kan avholdes promosjon må ridderskapet avgjøre hvem som skal lambslås, og denne utvelgelsen skjer med bakgrunn i innstillingen fra innstillingsmøtet.

Det er medlemmene av Samfundet som bestemmer hvem som skal innstilles til Ridderskabet. Dette skjer på et innstillingsmøte som Samfundets leder innkaller til. På dette møtet kan alle som har eller har hatt ledende funksjoner i Samfundet delta, det vil si alle nåværende og tidligere gjengsjefer, ledere for Styret, Finansstyret, ledere for orkester og SIT og så videre. Alle andre kan sende skriftlige forslag til Styret eller noen av de andre som har møterett.

Alle medlemmer av Samfundet kan faareslå kandidater til Ridderskabet, og faarslagene begrunnes og diskuteres. Deretter går man til skriftlig avstemming, og resultatet oversendes Ridderskabet. Den eneste innvirkning Ridderskabet har på kandidatlisten er at de bestemmer hvor mange som skal tas opp (vanligvis sju, maksimum ni dog ikke flere enn tolv som det står i Ridderskabets interne lover). Ridderskabet kan ikke lambslå noen som ikke står på listen fra innstillingsmøtet.

Hva er innstillingsmøtet?

På innstillingsmøtet kan alle som deltar komme med faarslag på personer som de mener bør bli lambslått til ridder. Alle kan til slutt stemme på seks navn av de forslagene som har kommet inn, og dem med flest stemmer vil vanligvis bli innstilt til riddere.

Hvem kan faareslå personer?

Alle medlemmene av Samfundet kan komme med innstillingsfaarslag, enten ved at de har rett til å møte på innstillingsmøtet, at de får en person som kommer på møtet til å faareslå noen for seg eller at man leverer forslaget til Styret ved Samfundet.

Hvem kan man faareslå?

Kvinner og menn som i egen gjeng har utmerket seg utover det som kreves, eller andre som man mener har gjort en så bra jobb for Huset at de fortjener å bli lambslått til ridder. Videre kan også personer utenfor husmiljøet som sitter med stor kunnskap eller innflytelse bli innstilt. Det er egentlig opp til innstillingsmøtet hvem man ønsker i et ridderskap. Til innstillingsmøtet for DSFRS innkalles alle som har eller har hatt en eller annen lederposisjon på Huset. Slik får mange tidligere aktive anledning til å hedre personer som over en lengre tid har gjort en innsats for Samfundet. Et innstillingsmøte er en sosial arena som knytter nye og gamle gjengsjefer sammen.

Promosjon

Ordenspromosjonen foregår på et festmøte i Studentersamfundet. Det hele fremføres i en lettere ironisk tone, der ridderutnevnelsen står i fokus. Det er allikevel svært mange andre elementer knyttet til dette festmøtet, blant annet Cantzlerens Faartale. Faartalen beskriver tilstanden i Værdalen og hva som har skjedd siden forrige promosjon. For mange kan den minne litt om trontalen, noe den forsåvidt også gjør.

Før selve lambslåingen må de vordende ridderne finne seg i intrikate spørsmål for å vise sin evne til å svare for seg. Spørsmålene er av type "I hvilken ende gjør hunden?" og "Hvor mange vers er der i en vise-versa?". Da Odd Einar Dørum ble lambslått i 1968 fikk han spørsmålet "Kan man bystyret til venstre?".

Med hjelp fra kunstneriske grupperinger på Huset har det også vært vanlig å sette opp operaparodien "Mohrens sidsta Suck" i forbindelse med festmøtet.