ORDO EQUESTER OVIUM NIGRARUM

=================

CEREMONIEL
VED
DE SOERTE FAARS
RIDDER SKABS MØEDE

niochtyvende Dag udi tredie Maaned A.D. 1924
Udi min stormægtige herres, HANDS VÆDERHÆFTIGHEEDS Navn och efter
HØYSTSAMMES allernaadigste Befallning, giø-
res herved faar den stoere ufaarstaaendis och gemeene
hoeb følgendis CEREMONIEL

VITTERLIGT:

hver den, der ey dette Ceremoniel nøiagtigen effterleeve,
han straffis udavf Bøddelen

------

Det gamle Spillet om en Vær

Art. I.
FAARsamling
RIDDERSKABET faarsamler sig udi BOR-GERS ydre Prachtrum

Art. II.
Meenig Mand befindes iføert deris Festklædebønder och
deris nationale hovfued Beklædning udi den stoere Sall.

Art. III.
FAARordning.
PROCEESSIONEN ordnes udaff CEREMONIE-
MEESSTEREN

Art. IV.
FAARsmag.
Trumpeteren lade det første Signalum høeris.
Den faarargerlige Hoeb vorde erftaunt.

Art. V.
Tvende Signali høeris. Hoebens Erftauning øeges.

Art.VI.
Hands Værvarsler HEROLDEN, udaff 2de Væbnere
ledsagit, begisfver sig RIDDER-sallen omkring och nærmer
sig de for RIDDERSKABET indrettendis Saeder.

Art. VII.
nu høreis intet Signalum, hvorvdover hoeben worder
faarstemt.

Art.VIII.
FAARnaermelse
hands Værvarsler HEROLDEN udrobe at RID-
DERSKABET Mødet faarestaar. Den faarargerlige hoeb
reyser sig.

Art. IX.
PROCESSION.
Sambtlige Deeltakere udi deris FAARklaeder.

a. 2de Vabnere.

b. hands Værvarsler HEROLDEN.

c. Trumpeteren.

d. Een Page.

e. Hands tilnøed Lambheed CANTZELLISTER med
Penne fiæder.

f. Hands tilnøed Lambheed CANTZELLISTER med
Bleck Horn.

g. Ingen Page.

h. Faarelæser Brægstad fra Værdalen.

i. Hands Lambhed SKATMESTEREN med RID-
DERSKABETS Casia item det nøedvaendige gridske
Uudseinde.

j. Een Page.

k. Hands faarhed CERMONIE MEESSTEREN
med Staff och CEREMONIÆL.

l. Se under g.

m. 2de Væbnere der bære RIDDERSKABETS 2de
kaarder.

n. 2de Pager, der bære Novitzenes Insigniae.

o. BANNER-føreren med RIDDERSKABETS
store BANNER.

p. Een Page, der baere RIDDER-Slagskaarden.

q. 2de Pager.

r. Hands Faarheed CANTZLEREN med RIDDER-
SKABETS store Sigillum.

s. Deres Vædderhæftigheeder KIÆMPE-RIDDERNE

t. Deres Faarheder STOER-RIDDERNE

u. Deres Lambheeder de gemeene RIDDERE.

v. 2de Væbnere.

w. BØDDELEN med Øxe, til Hobens eventuelle Avs-
skaffelse.

x. DIURE-DOCTOREN med Salvelse och anden Me
dicin.

y. Een Skatte yder.

z. Een Skatte snyder.

æ. Een liden Skat.

ø. 2de formummede Brødre (udlaanet udavf Inquisirionen).

Art. X.
FAARsættelse.
RIDDERSKABETS belæggir DERIS Saeder.

Art. XI.
HEROLDEN udraabe, at RIDDERSKABET
sig havfuer nedsadt.

Art. XII.
FAARspil (Nachspielet er artigste.)
Mousiquen blæser FAARsamlingen et langt Støkke.

Art. XIII.
Udgaae som utienlig.

Art. XIV.
FAARtielse.
hvorefter Dødens Stillheed indtraede.

Art. XV, XVI och XVII.
Det behager
HANDS VAEDDERHEFTIGHEED
at ankomme.

Art. XVI.
Vellystig Jubbel.

Art. XVII.

Art XVIII.
FAARskraekkelse
Hands faarheed CEREMONIEMEESSTE-
REN de faarskrifter, hvoved Hoeben erfare, hvorlunde de
sig havfer at henrette.

Art XIX.
FAARord.
Hands Faarheed CANTZLEREN faarelæser HANDS
VÆDDERHÆFTIGHEEDS Faartale.

Art. XX.
Hoeben sig glaeder ovfer Sammes Content, item dens Form.

Art. XXI.
Hands Faarhed CEREMONIE-MEESSTEREN giør

Art. XXII.
opmaerksom paa at Noget stoert faarestaaer,

Art XXIII.
hvorefter hand underdanigst faareslaar

Art. XXIV.
FAAREstilling.
at Novitzerne enkeltvis worder prøvede.

Art. XXV.
FAARslag.
och ifald de godkiendis henholdsvis worder vædrede, faareslaaede och lamslaaede,

Art. XXVI.
alt udi Ceremonielles former.

Art. XXVII.
FAARgaaelse.
Dette faaregaae.

Art XXVIII och XXIX.
Det er en Hoeben forment at gievfve sit Bifald tilkiende.
Denne forudfaettis saa staerk, at der traengis 2de Art.
Mishagsytringer straffis med Baal och Brand.

Art. XXX.
HEROLDEN udmelde at RIDDERSKABET
forlader Sallen.

Art. XXXI.
Dette faaregaa udi de i Art. IX angitte former.

Art, XXXII.
hoeben holdis med Vaabenmacht udi Roe til

Art. XXXIII.
PROCESSIONEN faarsvinder och

Art. XXXIV.
FAARsagelse.
Hoeben overladis faartvifflet til sig selv.

Paa Aller-Høyeste Befallning
CEREMONIEMEESSTEREN